علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

سنگ تهداب مکتب دروازه شهیدان گذاشته شد.


سنگ تهداب گذاری مکتب قراه دروازه شهیدان روز سه شنبه 31 جوزا  افتتاح گردید این مکتب با حمایه مالی گشور چاپان به بودجه 271000 دالر آمریکای باکمک حمایه اطفال توسط شرکت ساختمانی فولاد بامیکا در مدت  پنج ماه ساخته خواهی شد .

                                   آقای صمدی ریس موسسه حمایه اطفال بامیان در حال گذاشتن سنگ تهداب مکتب
شاگردان در حال تهداب گذاری
                                                      زیبا است

                                                          گذاشتن سنک تهداب توسط شاگردان
                                                                 پذیرای از مهمانان
                                                                 شاگردان مکتب                                                          

ما در داخل این خیمه ها درس می خوانیم منطقه ما که یک منطقه کوهستانی است  و آب وهوای سرد دارد برای ما نداشتن تعمیر مکتب مشکل ساز می باشد .

                                                        تصویر

                                                      تابلو اعمار مکتب
                                     

هیچ نظری موجود نیست: