علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

فرخنده میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) مبارک باد
مبارک جشن میلاد شعیان که منتظرآمد         زبرج عصمت امشب حجت ثانی عشر آمد
به شهر سامـرا بنگرمنورازروی مهدی        فضـــــای سامرا امشب معطرازبوی مهدی
میلاد باسعادت ، فرزندفاطمه زهرا ، دوازدهمین اختر تابناک امامت وو لایت ، مولود که خداوند ازاو درقرآن بعنوان زنده کننده زمین یادنموده ، آن روح وروان جانها ،‌ آن روشنی دهنده چشمها ، آن آرامش دهنده قلوب مؤمنین ، آن خورشید جهانیان ،‌ آن امام منتظربرای منتظرین ، آن مرهم پذیر دلها ، آن میوه قلب کسی که بداد خواهی می آید رابه تمام جهانیان  بویژه به جده اش فاطمه زهراتبریک وتهنیت عرض می دارم.شب نزدیک به پایان بود ، نورسپید رنگی که حاشیه افق را روشن می  کرد ، نوید نزدیک شدن اختر روز رامی داد. ستاره گان ازبیم بخود لرزیده تک تک ازگوشه آسمان فرارمی کردند. شب پانزده هم ماه شعبان بودجام سیمین سپهرتمام شب را به جلوه گری پرداخته وسیل نورنثارزمین می کرد.  شهرسامرا روپوش حریری ازنوررنگ پریده مهتاب به خودپیچیده ودرخواب بود. سکوت بی رنگ سحرخانه های این شهرزیباونوبنیاد را درخودغرق کرده بود. صدای جزنغمه دل انگیزوزش نسیم به گوش نمی رسید.
نسیـــــــم به سبکبالی خیال ازخم وپیچهای شهرعبورمی کردوعطر دل انگیزی راکه ازگلـهای بهشتی بهعاریت گرفته بود به درودیوارمی پاشید. شهردر خواب بود وطبیعت بیدار ماه نورافشانی می کرد، نسیم عطرمی پاشید ، طلوع فجرپردۀ سفیدی به لطافت حریربه روی آسمان کشیده وبازیگران روشندل سپهررابه زیرآن پنهان می کرد. جهان دارای عظمت وشکوه خاصی شده بود. درمیان این عظمت وشکوه ودرمیان این همه لطف وزیبایی، کودکی درآستانه تولد بود. کودکی پدرومادرهردوبزرگ وبزرگ زاده بودند. پدرش امام حسن عسکری علیه الســــــــــلام یازدهمین جانشین پیغمبرومادرش ملیکه قیصرروم بود. وروایات مذهبی از اوبنام نرجس یاد کرده اند.نــــــرجس تازه ازرازونیازشبانهخود باخدا فارغ شده وتازه نماز شبش پایان یافته بود، درخـــــــــوداحساسی غیرعادی نمود.پس ازاین احساس خیلی طول نکشید که آثاروضع حمل دراونمایان شد. اطلاق درهاله ای ازنورفرورفت وزمین وآسمان درپرتوآن روشنی گرفت ، درهای آسمان بازشد وفرشتگان خدا بصورت پـــــــــرندگـــانی سفید ، راه زمین را درپیش گرفتند وبا بالهای نرم وبهشتی خود، کودک آن شب رانوازش می کــــردند.
آری ! کودک متولّد شده بود. احتیاجی به نامگذاری نبود زیرا پیغمبر(ص) ازخیلی پیش خبرداده بود.کـه :
اوهمنام من وکنیه اش کنیه من است نامهای دیگری هم داشت که مشهورترین آنها مهدی است. دربیش ازصدهاحدیث پیغمبروجانیشینانش ازخیلی پیش مهدی فرزند امام حسن عسکری (ع) رابه نام دوازدهمین امام به جامعه مسلمین معرفی نمودوحتی وظیفه خاص ورسالت جهانی اورانیز توضیح داده بودند. پیغمبر(ص) چنین فرموده بود: مهدی ازمن است ، گشاده پیشانی وکشیده بینی است وجهان راپس ازآنکه مالامال ازظلم بیداد شده سراشارازعدل وداد خواهد کرد.
کـــــــــــــودک آن شب ، دروجود خود رازها واسراری پنهان داشت ، تولدش غیبتش هدف وبرنامه اشوباالاخره حکومت جهانی وعدالت امیدبخشش ، همه وهمه رازهای است که گذشت زمان باید پرده ازروی آنها بردارد. اوباتولد خود نظریه حکومت جهانی رابه دنیا آورد. درآن روزاین فکربرای بشریت غیرقابل هضم بود، دنیا نمی توانست ، آن راحتی بصورت یک نظریه هم بپیذیرد، ممکن است درجهان ، یک حکومت آن هم براساس عدل وداد برقرارشود؟ شرایط وامکانات خاص آن زمان طوری بود که بشریت درمقابل نوید حکومت واحد جهانی امام زمان (ع ) غرق درحیرت وشگفتی می شد، آنها که مؤمن بودن این نویدرا بصورت رازی الهی می پذیرفتند وآنها که ازحریم ایمان بدوربودند با لبخندی تمسخرآمیزازآن ردمی شدند آنان نمی توانستند دید خودراازفرازاعصاروقرون عبورداده وازپشت عینک ناموس تکامل ، چهره تغییر یافته ومتکامل دنیای امروز راببینند.
درآن روزی کـــه اســــلام ، مسئله حکومت واحد جهانی را آن هم براساس عدالتی واقعی همراه باوجودمهدی امام زمان (ع) به دنیا عرضه داشت ، افکاربشریت آن رابصورت رازی بزرگ وغیرقابل حل تلقی کرد. ولی گذشت زمان پرده ازچهره این راز برداشت واین جهان امروزاست که بافریادهایی بلند ، ازپشت بلندگوهای جهانی وازدرون سازمانهای بین المللی بشریت را بسوی حکومتی واحد وجهانی دعوت می کند. واین نموداری ازتکامل عقل بشری است.
دراینجــــــــــا مسئله رابـــــــه  یک دوره تاریخی بشربه بحث می گرم : نمی توان انکارکرد که دنیای
امروزدرراه ایجاد زمینه برای رسیدن به یک صلح وصفای جهانی ، به تلاش پیگیرومقدس دست زده است. راستش این است که دو بلوک شرق وغرب واصولابشریت ازاین همه نابسامانی واز این همه وحشت واظطراب به تنگ آمده است ومی کوشد تابلکه بافرمولی قابل قبول ، امنیت وعدالتی جهانی برقرارنموده ومحیطی بوجود آورند که انسانیت بتواند درمسیرصحیح وواقعی خودسیرکند. انسانیت بخواهد یانخواهد ناچارروبه طرف یک چنین هدف وایده مقدسی پیش می رود، زیرانظام طبیعت براین است ک هرموجودی به کمال لایق وشایسته خودبرسد ازهمام موقع که تخم لطیف گل سربه زیرخاک فرومی برد وبامحیط خشین زمین آشنا می گردد. تلاشش این است که بتواند روزی سرازخاک بدرکرده وآب ورنگی پیداکند وبصورت شاخه گلی زیبامحیط خودرا معطرگرداند، تخم گل خواه نخواه ، چنین سیری را درپیش دارد زیراکمال واقعیش گل شدن وعطرافشاندن است.
به هرموجودی که سربزنید می بینید که خالق خلقت برای اوکمالی را خواسته وآن موجود هم درراه وصول به آن کمال سخت درتکا پووتلاش است . واینکه مقاله خودرابه یک سوال به پایان می رسانم:آیا تاکنون فکرکرده ایدکه کمال انسانیت درچیست ؟.

 نوشته شده توسط عبدالکریم عرفانی

هیچ نظری موجود نیست: