علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

ازنام جامعه مدنی هم دربامیان سوء استفاده می شود!


من عبدالحمید سروش که دانشجو در دانشگاه بامیان می باشم خدمت همه دانشجویان ؛دوستداران جامعه مدنی ؛ دوستداران علم ودانش ؛فرهنگیان وانسان های آراسته با عقل وتفکر وقانون مند جهان به ویِژه افغانستان وبامیان عرض سلام ادب دار م وامید وارم که در مورید تحقق واقعی جامعه مدنی ؛عدالت اعتقادی ؛عدالت اخلاقی ؛عدالت فقیعی ؛عدالت قضای ؛عدالت اجتماعی ؛وعدالت حقوقی در جامعه هرفرد به اندازه توانای ومسولیت خود تلاش نمائیم تادر یک جامعه قانو مند رسیده واوج کمال انسانی ؛کرامت انسانی وحقوق انسانی را درک کرده احترام نمائیم

خداوند متعال فرموده است (اناالله یامرکم ان توداالامانات الی اهلها واذاحکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل )آیه 58 سوره نهسا خداوند (ج) دستور میدهد که امانات را به اهل وصاحبانش بسپارید (خواه امانت خداباشد یاامانت بندگان یاامانت تفویض ووظایف دولتی یا امانت جامعه مدنی ) ونگام که حکم وقضاوت در میان مردم می کنید عدل وانصاف را رعایت نمائید

من به عنوان یک محصل که واقعا دوستار یک جامعه قانونمند ومدنی هسستم وفعالان مدنی واقعی که وقعا انسان های قانونمند وعاقل است از جان دل دوست دارم نه آن کسانیکه از نام فعال مدنی سو استفاده کرده در پی شهرت ؛مادیات ؛وساختن تیم باشدکه طبقه ضعیف جامعه را به نحو تهدید کرده وقلم ر اتبدیل به خشونت ؛ لکد؛لدو کوب ؛وافعال زشت دیگر کننند وبا سو استفاده ازنام فعال مدنی منطق ؛قانون وانسانیت را زیر سوال ببرند چنانکه خداوند فرموده (امانات را به اهل وصاحبانش بسپارید) ساختن یک جامعه مدنی وقانونمند ،ساختن یک جامعه امانت است در نزد انساراها من از شما دوستداران ضاجامعه مدنی وحقوق بشر احترامانه تقاضا میدارم که این امانت را به انسان های دانشمند ، عالم متفکروعاقل بسپاریم تا به یک جامعه مملو از رفا وآسایش برسیم نه به انسان های که ازنام فعالین مدنی سو استفاده کرد ه وارد صحن دانشگاه شده آزادی بیان وحقوق طبیعی یک محصل را صلب کرده ومورد لت وکوب قرار دهند همه در جریان هستید که در تاریخ سه جدی سال 1390 ه ش در داخل صحن دانشگاه که یک محیط انسان سازی به سوی اوج کمل انسانی است عبدالله برات ، داودوصل وهم کارانش که همیشه خود ها را فعالان مدنی قلم داد میکند من را به خاطر ابراز عقیده ام که در رادیو مصاحبه کرده بودم مورد لت وکوب قرار داده توهین وتحقیرم کرده است وآ زادی بیان را از من صلب نموده و تهدید به مرک نموده در حالیکه مصاحبه ها وگفتهای من مطابق با گفته های متنفذین ، علما ، موسفیدان، وروشن فکران تمام مردم بامیان که در آن جلسه اشتراک داشتند بود باز هم اگر اینها ادعای در مورید مصاحبه ام داشت در حضور فعالان مدنی با من صحبت میکردند یا تنها اینها فعالان مدنی هستند دیگر کس در بامیان نیست اگر هر دانشجو ومحصل یا کسی دیگر بنام جامعه مدنی سخن بگویند حق اینها را غصب کرده اند آیا آن جامعه که از طرف افراد شهرت طلب انحصار شود مدنی است؟ اگر نیست استدلال کنید اگراینها این عمل خلاف اخلاقی وانسانی شان را دروغ جلوه میدهند در محل حادثه پولیس حضور داشته بود وبعدا که من به شفا خانه انتقال داده شدم فورا مسولین امنیتی در مرحله اول قضیه در شفا خانه آمدند شاهد بودن که وضعم چگونه بود که ایشان بازداشت شدند اگراینها ادعا دارند که به خاطر فعالیت های مدنی در زندان رفته اند کاملا بی مورید بوده اند بد اخلاقی زورگوی وستم گری فردی چه ارتباط به فعالی مدنی دار د؟ یا اینکه از فعالیت مدنی سو استفاده کرده حقوق بشر را پا مال کنند وطوری وانمود نمایند که دانشجو حق ندارند انتقاد کندد ، دانشجو حق نداردند از آزادی بیان استفاده کنند دانشجو فقد بشنوند ببینند وبنشینند واگر دانشجو سخن خودرا به مسولین ونمایندگان مردم برسانند فورا در روزنامه های تحت انحصاری شان اتهام وارد کنند (که سروش در شفا خانه گفته اندمن در کمپاین عبدالرحمن رایگان کارکرده ام) آیا ای حرفها برای این نیست که این ننک وعمل غیر انسانی شان را به نحو در بین مردم طوری دیگر جلوه دهند باز هم هر انسان حق انتقاد را دارند اگر نگفته ام جا دارند بگویم هر شخصی که به ارزش های اخلاقی وحقوقی انسانی احترام بگذارند واز حقوق مظلومین دفاع کند وظیفه هر فرد است نه تنها رایگان بلکه با حمایت مالی از افراد قانونمند ، قاطع وخدمت گار مرد م مثل حاجی وکیل عبدالرحمن شهیا نی حمایت کند چرا به خاطریکه با تجربه ثا بت شده که حاجی وکیل عبدالرحمن شهیدانی یار کار مظلومین بوده که بالا ترین آرا را از بامیان کسب کرده وظیفه اش ایجاب می کند که از حقوق مرد م دفا ع کند مردانه وار دفاع می کند ودفاع خواهم کرد به خصوص از ا فرادی که حمایت کننده خارجی ، داخلی، حکومتی ، سیاسی ، گروهی ومادی نداشته باشند از اول یک آدم منطقی به مادیات نمی نگرند وکلمه رایگان به زبان آوردن را لازم نمی بیند ودوم باز هم به کسانیکه مرا مورید لت وکوب قرار داده اید خطاب می کنم که اگر قبلا چیزی را نه می فهمیدید تنها از نام جامعه مدنی ، عدالت ، حقوق بشر ، وغیره به عنوان پیش برد اهداف شخصی تان استفاده میکردید ازمن چه می خواهید کشتن من که گاهی مرا به افراد حکومتی نسبت میدهید وگاهی به نحو از زبان من به ناحق در باره وکیل عبدالرحمن شهیدانی دروغ ها واتهامات می سازید اینها به جای نمی رسد بگذارید که برای تان بگویم اگر نمی دانید بدانید بعدا وارد عمل شودید سه پدیده مثبت ونهایت ارزش مند در جامعه مدنی عمت که جاذبه جهانی ؛ هوا خواهی همه گانی واحترام جاودانی بر ارزش ، اهمیت ومرغوبیت شا ن صحه میگذارند که عباتند از (علم ، اخلاق ؛ عدالت )

اول علم ایجاب نمی کند واخلاق نمی پذیرد وعدالت سازگار نمی داند که وارد دانشگاه محصل را لت وکوب کرده والفاظ زشت که شایسته یک انسان نیست برایش بگوئید

دوم جامعه مدنی براین سه اصل پسندیده استاوار است اینها را عمیق بررسی کنید بعد بنام فعالان مدنی اگر اجازه دا د دست به خشونت بزنید

حضرت علی علیه السلام می فرماید (عدالت اداره کننده عموم و حافظ حقوق مگانی هست ) آیا عدالت شما عمل شما را می پذیرد؟ عدالت را از دیگاه علما اخلاق یاد بگیرید (عدالت عباتند از غلبه نیروی عاقله بر نیروهای غضبیه وشهویه است )

آیا شما های که به نام فعالین مدنی داد از عدالت میزدید اگر واقیعیت اند بگوئید نیروی عاقله شما ونیروهای غضبیه وشهویه شما غالب است؟ اگر غالب است نیروی عقل ومنطق شما خشونت ولت وکوب است ؟ اگر نیست در نزد محاکمه وجدانی ومردمی خودها را توبیخ کنید

تجار نشان میدهد هر قدر که نزام اخلاقی در یک جامعه حاکم گردد به همان پیمانه عدل وانصاف تحقق میابد جامعه مدنی باثبات ، مرفع وقابل اعتماد عرض وجود می کند . در جامعه که اخلاق پایدار است جامعه استوار باقی می ماند واگر اخلاق از جامعه رخت بست جامعه مدنی سقوط می کند .

آیا شما های که خود ها را فعالین مدنی خطا ب کرده اید اخلاق شما همین لت وکو ب ، توهین تحقیر وتهدید به مرگ را می پذیرند که یک محصل را در داخل محل اکادمیک لت وکوب وتحقیر کنید ؟ آیا اخلاق جامعه مدنی این را می پذیرند که زور وخالی کردن عقده های خود را بالای یک دانشجوی بی غرض اعمال کنی وبعدا خطاب کنی که من به خاطر فعالیت های مدنی به زندان رفته ام ؟

اخلاق سالم که اساس جامعه مدنی است . من ازهمه فعالان مدنی سوال دارم وطبق این آیه قرآن قضاوت کنید
(واذاقلتم فاعد لو ولوکان ذال قربای) آیه 125 سوره انعام ترجمعه:در حل منازعات حرف عادلانه بزنید اگر چه یک طرف قضیه اقربای تان باشند .

آیا اخلاق انسانی برای حل مسائل واختلافات گفتگو ومنطق را می پذیرند یا زورگوی ولت وکوب را ؟ اگر قانون ، منطق ، عقل ، تفکر ، گفتگو ومشوره گیره گشای برای حل مسائل است . من به عنوان یک دانشجو از تمام فعالان مدنی ، مسولین حقوق بشر ومقامات محترم حکومتی ، دانشمندان ، عالمان ، متنفذین ، جوانان وموسفیدان بامیان احترامانه خواهشمندم که به افراد قانونمند احترام بگذارند وبا افراد زورگو ، متکبر که درصحن دانشگاه امروز مرا لت وکوب کرده فردا اگر از ایشان جلو گیری نشود با ایشان قانونی برخورد نشوند بالای کسان دیگر تکرار خواهد شد وامید وارم که برای چنین افراد در بامیان هیچگاه اجازه فعالیت داده نشود

بااحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترام

عبدالحمید سروش

عضو انجمن علمی وفرهنگی راه نور، سخن گوی انجمن حرکت وامید ومنشی شورای عالی مردم بامیان

هیچ نظری موجود نیست: